hu / en

KTI KIADVÁNY

Verseny és Szabályozás

Az KRTK Közgazdaságtudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó évkönyv sorozata.
A köteteket elsősorban az ezzel a témával foglalkozó felsőoktatási intézmények, a verseny- és ágazati szabályozó hatóságok, az államigazgatás, a bírói kar versenyjogi, szabályozási kérdésekben eljáró tagjai, a tanácsadó cégek, a fogyasztók szervezetei és az ágazati szabályozás, versenyhatósági eljárás által érintett vállalkozások számára ajánljuk. A kiadványok elkészítését 2019-ig a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatta.

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2022

Valentiny Pál • Antal-Pomázi Krisztina • Berezvai Zombor • Nagy Csongor István

A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó tizennegyedik, magyar nyelvű évkönyve bemutatja a közgazdaságtan szerepét a versenyhivatali döntéshozatalban, valamint elemzi az Európai Unió és a magyar versenyjog viszonyát. Több tanulmány foglalkozik a verseny, a kutatás és az innováció összefüggéseivel. A kötet olvasói megismerkedhetnek továbbá a gázpiacok helyzetével és szabályozásával, valamint a digitális piacok és a konvergens hírközlési szolgáltatók szabályozásának problémáival.

Tartalom

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. Áttekintés • MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

Antal-Pomázi Krisztina – Valentiny Pál •
Közgazdaságtan a versenyhivatalokban

Nagy Csongor István •
Recepció és mintakövetés a magyar versenyjogban: valóban fenntartás nélkül átvehetők az uniós versenyjog megoldásai?

II. Betekintés • VERSENY, KUTATÁS, INNOVÁCIÓ

Varju Márton •
Felelős kutatás és innováció: a társadalmi részvétel és befolyásolási lehetőségei a magyar kutatás- és innovációs szabályozásban

Berezvai Zombor •
Verseny és komplementaritás az innovatív mikromobilitási és a hagyományos közlekedési szolgáltatások között

Valentiny Pál •
Mennyire innovatívak a Big Tech vállalatok?

Börzsönyi Blanka – Orosz Fanni – Virág Péter •
A fúziókontroll és a fúziókontrollszerű hatósági bejelentési eljárások legfrissebb irányai és hatásai az M&A-ügyletekre

III. Körbetekintés • A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

Fejes Gábor – Marosi Zoltán •
Versenyjog és versenyszabályozás a földgázpiacon

Kotek Péter – Selei Adrienn – Takácsné Tóth Borbála •
Oroszország gázpiaci erejének vizsgálata Európában a közös EU-stratégia tükrében

Gönczöl Tünde – Teleki Lóránt •
A digitális kapuőrök az ex ante szabályozás, a versenyjog és az adatvédelem kereszttüzében

Firniksz Judit – Csömör Magdolna – Ruzsa Róbert •
Ki fizeti a révészt? A konvergens hírközlési szolgáltatók az átalakuló szabályozási ökoszisztémában

ABSTRACTS

A SZERZŐKRŐL

2024

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2021

Valentiny Pál • Antal-Pomázi Krisztina • Nagy Csongor István • Berezvai Zombor

A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó tizenharmadik kötetében elemezzük a versenyellenes cél fogalmával összefüggő bizonytalanságot és az ebből származó károkat, a versenyjogi kártérítési perek uniós helyzetét és a versenypolitika és a környezetvédelem kapcsolatát. Több tanulmányban foglalkozunk a versenyszabályozás világjárvány alatti működésével, a digitális piacok készülő szabályozásával és a biztosítási piac helyzetével. A kötet olvasói megismerkedhetnek a magyarországi mobilárak hedonikus módszerrel történő elemzésének eredményeivel és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer hazai bevezetésének állásával.

Tartalom

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. Áttekintés • MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

Nagy Csongor István •
A versenyellenes cél fogalma a versenyjogban

Teleki Lóránt •
A versenyjogi jogsértésekkel kapcsolatos magánjogi jogérvényesítés uniós és hazai tapasztalatai

Berezvai Zombor •
Versenypolitika, fenntarthatóság és etika

II. Betekintés • VERSENYSZABÁLYOZÁS JÁRVÁNY IDEJÉN

Valentiny Pál •
A versenyszabályozás a járvány alatt zavartalanul működik?

Polyák Gábor–Pataki Gábor–Gosztonyi Gergely–Szalay Klára •
Versenyjogi előzmények és piacszabályozási eszközök a digitális piacokról szóló európai rendelet tervezetében

Firniksz Judit •
Rangsorolás – új szabályozási igény a platformok és az információs túlterheltség korában

Leskó Mariann •
A biztosítási piac a koronavírus-járvány tükrében  

III. Körbetekintés • A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

Pápai Zoltán–Nagy Péter •
A magyarországi mobilárszínvonal hedonikus regressziós módszerrel történő vizsgálata
Függelék

Felsmann Balázs •
Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer Magyarországon – az első év tanulságai

A SZERZŐKRŐL

2021

COMPETITION AND REGULATION 2020

Pál Valentiny, Zombor Berezvai, Csongor István Nagy

The Institute of Economics, CERS launched a new series of publications entitled “Verseny és szabályozás” (Competition and Regulation) in 2007. Twelve annual volumes have been published so far in Hungarian. The current volume is the second one in English, and it contains 10 selected translations from the crop of the last four years. It offers the reader a glimpse into the current state of research in its chosen field in Hungary.

 

2024

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2019

Valentiny Pál • Nagy Csongor István • Berezvai Zombor

A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó tizenkettedik kötetében elemezzük az európai „magán-versenyjog” hajnalát (Vantaa kontra Skanska ügy), a versenykorlátozó cél és hatás problémáit az uniós versenyjogban (Budapest Bank ügy) és az Európai Unió kutatás-fejlesztésre és innovációra vonatkozó állami támogatási politikáját. Több tanulmányban foglalkozunk az iparpolitika és a versenypolitika változó viszonyaival (Siemens/Alstom ügy). A kötet olvasói megismerkedhetnek az Európai Bizottság versenyjogi beavatkozásaival az energia szektorba, a mobil hálózati szolgáltatók integrációjának versenyügyi problémáival és a diszkontráta hatásával a központi nukleáris pénzügyi alapba történő erőművi befizetésekre. Az évkönyvet részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja.

A kiadvány elkészítését a Gazdasági Versenyhivatal támogatta.

Tartalom

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. Áttekintés • MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN
Nagy Csongor István •
Az európai „magánversenyjog” hajnala

Dömötörfy Borbála Tünde–Kiss Barnabás Sándor–Firniksz Judit •
Látszólagos dichotómia? Versenykorlátozó cél és hatás vizsgálata az uniós versenyjogban, különös tekintettel a Budapest Bank ügyre

Papp Mónika •
Az EU állami támogatási politikája: a kutatás-fejlesztés és innováció szolgálatában?

II. Betekintés • AZ IPARPOLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA VÁLTOZÓ VISZONYA
Berezvai Zombor •
A versenypolitika és az iparpolitika valós és látszólagos ellentétei

Csorba Gergely •
Meg kell-e változnia az európai versenypolitikának a globális kihívásokra reagálva?
Tanulságok a Siemens–Alstom fúzió és annak visszhangjai nyomán

Valentiny Pál •
Piaci és kormányzati kudarcok. Az iparpolitikai és a versenypolitikai beavatkozások változó kapcsolata

III. Körbetekintés • A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA
Kováts Surd – Szabó Gábor •
Versenyjogi beavatkozások az energia-piacokon az Európai Bizottság gyakorlatában

Csonka Vivien •
A mobilhálózati szolgáltatók integrációjából fakadó versenytorzító hatások és hatékonysági előnyök elemzése

Felsmann Balázs – Mezősi András •
A diszkontráta hatása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő erőművi befizetésekre

IV. Kitekintés • SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Válogatott bibliográfia, 2019 • Összeállította: Bálint Éva

ABSTRACTS

A SZERZŐKRŐL

2019

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2018

Valentiny Pál • Nagy Csongor István • Berezvai Zombor

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó tizenegyedik kötetében elemezzük a hipszter antitröszt néven jelzett irányzatot, a neoprotekcionizmus jogi és gazdasági kereteit, az adat versenyjogi értelmezését. Több tanulmányban részletesen foglalkozunk a kiskereskedelmi piacon folyó versennyel és szabályozásával. A kötet olvasói megismerkedhetnek a fogyasztók szerepével a postai digitális piacon, az eszközértékelés és a hazai gázszabályozás dilemmáival, a nullás díjszabás (zero rating)
szabályozásával, valamint az ukrán gáztranzitnak az európai földgázpiaci versenyre gyakorolt hatásaival. Az évkönyvet részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja.
A kiadvány elkészítését a Gazdasági Versenyhivatal támogatta.

Tartalom

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ
I. Áttekintés • MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN
Gönczöl Tünde • A hipszter antitrösztirányzat és kritikusai
Nagy Csongor István • Neoprotekcionizmus és világkereskedelem – jogi és gazdasági keretek
Maier Norbert • Az adat mint termék a versenyjogban
II. Betekintés • VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS A KISKERESKEDELMI PIACOKON
Berezvai Zombor • A kiskereskedelmi szabályozás hatása a fogyasztói árakra
Kelemen-Erdős Anikó • Listázási döntések a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmében
Valentiny Pál • Verseny a hálózatos szolgáltatások kiskereskedelmi piacán
III. Körbetekintés • A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA
Cseres Katalin • Postai fogyasztók az Európai Unióban és a helyi piacokon. Az egyetemes szolgáltatások felhasználójától a digitális postai szolgáltatás felhasználójáig
Felsmann Balázs • Az elismert eszközértéken alapuló megtérülés kérdései a magyarországi gázelosztás példáján
Takácsné Tóth Borbála – Selei Adrienn – Kotek Péter • Ami a csövön kifér? Az ukrán földgáztranzit jövője és hatásai az európai földgázpiaci versenyre
Somogyi Róbert – Bartóki-Gönczy Balázs • A nullás díjszabás szabályozásának jogi és közgazdasági elemzése
IV. Kitekintés • SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Válogatott bibliográfia, 2018 • Összeállította: Bálint Éva
ABSTRACTS
A SZERZŐKRŐL

2018